6. Maja

-u vo vedľajších vetách

Rozkaz končiaci na -u sa používa nielen (ako sme už videli) ako priamy rozkaz, ale tiež v nepriamej reči vo vedľajšej vete uvedenej spojkou ke po slovesách, ktoré prikazujú, žiadajú, odporúčajú, prajú si a pod.

 • Mi deziras, ke vi lernu. – Chcem (Prajem si), aby si sa učil. / Prajem si, nech sa učíš.
 • La patro insistas, ke mi iru. – Otec trvá na tom, aby som išiel.

Predložka je

Predložka je je taký žolík. Nemá žiadny presný význam, ale používa sa tam, kde by mala byť predložka, ale nehodí sa tam žiadna z ostatných. Okrem iného sa používa pri vyjadrovaní času. V slovenčine môže ísť o predložku „na“, ktorú však nie je možné preložiť ako „sur“.

 • Je kioma horo vi venos? – Kedy prídeš? (O koľkej prídeš?)
 • Je la kvina horo. – O piatej hodine.
 • je granda distanco – na veľkú vzdialenosť

Sloveso farti

Toto sloveso sa prevažne používa vo vyjadrení slovenského „mať sa“:

 • Kiel vi fartas? – Ako sa máš?

Prípona -et

sa používa na zmenšenie/zoslabenie:

 • libreto – knižočka
  • libro – kniha
 • beleta – roztomilý, peknučký
  • bela – pekný
 • varmeta – vlažný
  • varma – teplý

Prípona -eg

sa používa na zväčšenie/zosilnenie:

 • librego – hrubá kniha („bichla“)
 • varmega – vrelý
 • belega – prekrásny
 • bonega – vynikajúci, úžasný

Prípona -iĝ

znamená „stať sa“:

 • riĉi – zbohatnúť
 • trankvili – upokojiť sa (stať sa pokojným)
 • resani – uzdraviť sa (stať sa opäť zdravým)
 • geedzi – oženiť sa a vydať sa (stať sa manželom a manželkou)
 • edzi – oženiť sa (stať sa manželom)
 • edzini – vydať sa (stať sa manželkou)