3. En kafejo

תרגם לאספרנטו וענה על השאלה / Traduku kaj respondu

  1. ?האם מלצרים במלונות גדולים מבינים הרבה שפות
  2. ?האם אתה יודע אם אנה אוהבת את השיר החדש על אדם עני ויפהפיה
  3. ?איפה אתה ראית את האדם הזקן ואדם צעיר שנושאים שולחן גדול
  4. ?איך קרה שאתה שוב באת אלינו בלי אחים ואחיות
  5. ?האם אתה יכול על ידי ספר הלימוד החדש מספיק מהר ללמוד אספרנטו