11. La sentimulo

V texte

 • Veneci – Benátky
 • Sankt-Mark – svätý Marek
 • placo – námestie
 • milito – vojna
 • maro – more
 • ŝipo – loď
 • gondolo – gondola
 • movi – pohyb
 • mezo – stred
 • proksima – blízky
 • granda – veľký
 • oni – neurčité zámeno
 • facila – jednoduchý
 • lumo – svetlo
 • flanko – bok, strana
 • Stefan – Štefan
 • krii – kričať
 • turko – Turek
 • renkonti – stretnúť
 • sekvi – nasledovať
 • Pietro – Pietro
 • koni – poznať, vedieť
 • akvo – voda
 • tiel – tak
 • Ĝorĝo – Juraj
 • preni – vziať
 • estro – vedúci
 • preskaŭ – skoro, takmer
 • morti – zomrieť
 • grava – dôležitý
 • Ĝino – Gino
 • halti – zastaviť
 • apud – vedľa
 • dek – desať
 • jaro – rok
 • koloro – farba
 • Jakopo – Jakub
 • tial – preto
 • timi – strach
 • sendi – poslať
 • doĝo – dóža
 • bezoni – potrebovať
 • pagi – platiť
 • er – časť celku
 • afero – vec, záležitosť
 • se – ak, keby
 • pano – chlieb
 • Don Kamilo – Don Camillo
 • ĝis – až k, až do

Viac

 • konsenti – súhlas
 • laŭta – hlasný
 • proksimume – približný
 • publika – verejný
 • punkto – bod
 • sata – sýty