5. Nova aŭto

Korelativna tablica

Proučite tablicu korelativa u dodatku i uočite kako je pravilno i logično sastavljena: značenje svake od 45 riječi u tablici može se odrediti iz značenja početnog i završnog dijela. Posebno zapamtite riječi:

 • ĉio – sve
 • ĉiu – svatko, svaki
 • ĉiuj – svi (množina)
 • ĉiam – uvijek
 • iom – nešto, malo (količinski)

Neke od riječi u tablici mogu dobiti nastavke -j (množina) i -n (akuzativ):

 • nastavak -j mogu imati ruječi koje završavaju na -u i -a
 • nastavak -n mogu imati riječi koje završavaju na -o, -u, -a i -e

Kio

 • kio – što
 • kion – što (kao objekt)

Primjer:

 • Kio estas tio? Tio estas kuko.
 • Kion vi manĝas? Kukon mi manĝas.

Kiu

 • Kiu – tko, koji (jednina)
 • kiun – koga (jednina)
 • kiuj – koji (množina)
 • kiujn – koje (množina)

Kia

 • Kia – kakav (jednina)
 • kian – kakvog (jednina)
 • kiaj – kakvi (množina)
 • kiajn – kakve (množina)

Primjeri:

 • Kia estas la vetero? – Kakvo je vrijeme?
 • Kian aŭton vi havas? – Kakav automobil imaš?
 • Kiaj estas ŝiaj leteroj? – Kakva su njena pisma?
 • Kiajn fotojn vi faris? – Kakve si fotografije snimio?

Kie

 • Kie – gdje
 • Kien – kamo

Primjeri:

 • Kie mi estas? – Gdje sam?
 • Kien vi iras? – Kamo ideš?

s prijedlozima

 • al kiu – kome
 • kun kiu – s kim
 • al tiu – tome (čovjeku)
 • inter tiuj – među tim (ljudima)

Komparacija pridjeva i priloga

Komparativ se tvori pomoću riječi pli (više):

 • pli bona – bolji
 • pli granda – veći

Superlativ se tvori pomoću riječi plej (naj...):

 • plej bona – najbolji
 • plej granda – najveći

Riječ "od" ili "nego" uz komparativ prevodi se sa ol:

 • pli bona ol vi – bolji od tebe

Riječ "od" ili "među" uz superlativ prevodi se sa el:

 • La plej bona el ĉiuj – najbolji od svih

Kod komparacije (u superlativu) pridjeva uvijek ispred plej dolazi član la.

Pli i plej se koriste i s prilozima. Pravila su ista, osim što se ispred plej ne stavlja la:

 • pli rapide – brže
 • plej rapide – najbrže

Dum

Dum je riječ koja može biti i prijedlog ("za vrijeme") i veznik ("dok"):

 • Li sidas dum la manĝo. – On sjedi za vrijeme jela.
 • Ŝi skribas dum li legas. – Ona piše dok on čita.

Ĉi

Riječ ĉi se koristi uz ti-riječi iz korelativne tablice te označava blizinu. Usporedite:

 • tiu – onaj / tiu ĉi ili ĉi tiu – ovaj
 • tie – tamo / tie ĉi or ĉi tie – ovdje

Sufiks -ind

označava da je nešto vrijedno učiniti:

 • aŭskultinda – vrijedno slušanja
 • leginda – vrijedno čitanja
 • bedaŭrinde – nažalost (doslovno: vrijedno žaljenja)
 • nedankinde – "nema na čemu", pristojan odgovor na dankon (doslovno: nije vrijedno zahvaljivanja)

Kioma

Pitanje "Koliko je sati?" prevodi se na esperanto s Kioma horo estas?.