4. Miaj leteroj

מספרים

המספרים מפורטים בנספח. מספרים גבוהים מורכבים משילוב מספרים קטנים יותר:

 • 1,238 – mil du-cent tri-dek ok
 • 153,837 – cent kvin-dek tri mil ok-cent tri-dek sep
 • 11 = 3 + 8 – ok plus tri estas dek-unu
 • 9 = 15 - 6 – dek-kvin minus ses estas naŭ

ציון תנועה על ידי סיומת n

הסיומת n מציינת גם תנועה לכיוון:

 • .Mi iras en la domon – אני הולך אל תוך הבית.
 • (השווה: Ili manĝas en la domo – הם אוכלים בתוך הבית.)

דוגמה נוספת:

 • .La kato saltis sur la tablon – החתול קפץ אל השולחן (ממקום אחר).
 • .La kato saltis sur la tablo – החתול קפץ על השולחן (ולא אליו ).

שם הגוף oni

שם הגוף oni מציין אמירה כללית:

 • ...Oni devas – צריך...
 • ...Oni diras – אומרים...

שם העצם החוזר si

שם העצם החוזר si מתייחס לנושא:

 • .Li lavas sin – הוא רוחץ את עצמו.
 • .Ŝi rigardas sin – היא מסתכלת בעצמה.
 • .Ili kantas al si – הם שרים לעצמם.

si מתייחס רק לגוף שלישי. הוא לעולם אינו נושא המשפט. השווה:

 • .Mi rigardas min – אני מסתכל על עצמי.
 • .Ili rigardas sin – הם מסתכלים על עצמם.

התחילית -re

מבטאת פעולה חוזרת

 • revidi – להתראות, לראות שוב
 • redoni – לתת חזרה, להחזיר
 • remeti – לשים חזרה, להחזיר