واژه‌های جدولی

  ki-
سؤال
ti-
اشاره
i-
نامعین
ĉi-
کلیت
neni-
منفی
-o
چیز، شیء
kio
چه چیزی, چیزی که
tio
آن چیز
io
یک چیزی
ĉio
همه چیز
nenio
هیچ چیز
-u
شخص، چیز خاص
kiu
چه کسی, کدام, کسی که, آن که
tiu
آن شخص, آن یکی
iu
یک شخصی
ĉiu
هر کس, همه کس, هر, همه
neniu
هیچ کس, هیچکدام
-am
زمان
kiam
چه موقع, هنگامی که
tiam
آنگاه
iam
یک موقعی
ĉiam
همیشه
neniam
هیچ وقت
-a
ویژگی
kia
چگونه, به گونه‌ای که
tia
آن گونه
ia
یک گونه‌ای
ĉia
هر گونه
nenia
هیچ گونه
-e
مکان
kie
کجا, جایی که
tie
آن جا
ie
یک جایی
ĉie
هر جایی
nenie
هیچ جا
-el
روش
kiel
چطور, به طوری که
tiel
آن طور
iel
به روشی
ĉiel
به هر روشی
neniel
به هیچ روشی
-om
مقدار
kiom
چقدر, چند تا, مقداری که
tiom
آن قدر, به آن تعداد
iom
مقداری, تعدادی
ĉiom
همه‌ی مقدار, همه‌ی تعداد
neniom
هیچ مقداری, هیچ تعدادی
-al
دلیل
kial
چرا, به دلیل آن که
tial
به آن دلیل
ial
به دلیلی
ĉial
به هر دلیلی
nenial
به هیچ دلیلی
-es
مالکیت
kies
مال چه کسی, مال آن کس که
ties
مال آن کس
ies
مال یک کسی
ĉies
مال همه کس
nenies
مال هیچ کس