8. Malbela tago

در متن

 • raporti – گزارش دادن
 • noto – نمره, یادداشت, نُت (موسیقی)
 • – نشان دادن کیفیت نامطلوب یا پست شمردن
 • kapo – سر
 • kiom – چقدر, چند تا, مقداری که
 • da – از (مربوط به مقدار)
 • ĉe – نزد, پهلوی
 • ludi – بازی کردن, نواختن موسیقی
 • mem – خود
 • tiom – آن قدر, به آن تعداد
 • kvankam – اگرچه, با این که
 • tiam – آنگاه
 • aŭdi – شنیدن
 • vorto – واژه, لغت, کلمه
 • tuj – فورا
 • respondi – پاسخ دادن
 • kara – عزیز, گران‌بها
 • problemo – مشکل, مسئله
 • pri – درباره, درباب
 • muziko – موسیقی
 • ridi – خندیدن
 • tamen – به هر حال

بیش‌تر

 • agi – عمل کردن
 • aperi – پدیدار شدن, ظاهر شدن
 • besto – حیوان
 • decidi – تصمیم گرفتن
 • dolori – به درد آوردن, درد کردن
 • glaso – لیوان
 • kelka – چند
 • kontraŭ – بر ضد, ضد, علیه, در برابر
 • morti – مردن
 • ofte – غالبا
 • ordo – ترتیب
 • plori – گریه کردن
 • polico – پلیس
 • pro – به خاطر
 • pura – تمیز
 • senti – احساس کردن
 • sovaĝa – وحشی
 • super – بالای, بر فراز
 • teni – نگه داشتن
 • timi – ترسیدن
 • trans – آن سوی
 • vino – شراب