6. Maja

در متن

 • Maja – مایا
 • et – کوچک, کوچک‌نمایی
 • ul – شخص
 • tri – سه
 • ig – تأثیرگذاری, مفعول‌پذیر کردن فعل, واداشتن, کردن
 • sana – سالم
 • alta – بلند
 • temperaturo – تب, دما
 • resti – باقی ماندن, ماندن
 • morgaŭ – فردا
 • voki – صدا زدن
 • doktoro – دکتر
 • je – از, با, در, بدون معنی معین
 • naŭ – نُه
 • horo – ساعت
 • por – برای
 • helpi – کمک کردن
 • montri – نشان دادن
 • piedo – پا
 • vesti – پوشاندن
 • ĉio – همه چیز
 • fine – در نهایت, در پایان
 • semajno – هفته
 • sub – زیر, تحت
 • teo – چای
 • mateno – صبح
 • vespero – سرشب
 • deziri – آرزو داشتن
 • trankvila – آرام, دارای آرام‌وقرار, دارای آرامش
 • farti – سلامت بودن
 • eg – بزرگ, بزرگ‌نمایی
 • Karlo – کارلو
 • hm – هم

بیش‌تر

 • bezoni – نیاز داشتن به
 • esperi – امید داشتن به
 • familio – خانواده
 • fojo – دفعه, بار
 • hieraŭ – دیروز
 • hodiaŭ – امروز
 • infano – بچه
 • kara – عزیز, گران‌بها
 • lando – کشور, سرزمین
 • loĝi – اقامت کردن
 • necesa – ضروری
 • pensi – فکر کردن
 • peti – درخواست کردن, فراخواندن
 • proksima – نزدیک
 • rimarki – متوجه چیزی یا کسی شدن, ملاحظه کردن
 • terura – وحشتناک
 • tuj – فورا
 • tuta – کل
 • utila – کارا, مفید
 • zorgi – اهمیت دادن, توجه کردن, نگران بودن