5. Nova aŭto

در متن

 • sinjoro – آقا
 • vendi – فروختن
 • aŭto – خودرو
 • kiu – چه کسی, کدام, کسی که, آن که
 • plaĉi – خوشایند بودن
 • demandi – پرسیدن
 • plej – بیش‌ترین, بیش‌تر از هر چیز, ترین
 • tiu – آن شخص, آن یکی
 • ĉi – این
 • ĉiu – هر کس, همه کس, هر, همه
 • pli – بیش‌تر, تر
 • ol – از این که, از, نسبت به
 • tre – بسیار
 • certa – مطمئن
 • kosti – ارزیدن
 • bedaŭri – متأسف بودن به خاطر
 • ind – شایستگی
 • aĉeti – خریدن
 • ĉar – زیرا, چون
 • veturi – با وسیله‌ی نقلیه پیمودن
 • dum – طی, در حالی که
 • tio – آن چیز
 • edzo – شوهر

بیش‌تر

 • aŭskulti – گوش دادن, گوش کردن
 • forgesi – فراموش کردن
 • helpi – کمک کردن
 • horo – ساعت
 • jam – دیگر
 • jaro – سال
 • kial – چرا, به دلیل آن که
 • komenci – آغاز کردن
 • monato – ماه (تقویم)
 • plena – پُر
 • sendi – فرستادن
 • tempo – زمان
 • vivi – زنده بودن