1. Amiko Marko

در متن

 • Marko – مارکو
 • esti – بودن
 • as – فعل در زمان حال
 • mi – من
 • a – صفت
 • amiko – دوست
 • o – اسم
 • li – او (مذکر)
 • lerni – یاد گرفتن, آموختن
 • ant – فاعل در زمان مورد نظر
 • kaj – و
 • sporto – ورزش
 • ist – حرفه, اتحاد معمول
 • nun – اکنون, حالا, الآن
 • sidi – نشسته بودن, نشستن
 • en – در
 • ĉambro – اتاق
 • sur – روی
 • tablo – میز
 • papero – کاغذ
 • j – جمع
 • libro – کتاب
 • ĝi – این، آن
 • skribi – نوشتن
 • la – حرف تعریف
 • patro – پدر
 • in – مؤنث
 • de – از (مبدأ), ی، ـِ (ساختن ترکیب اضافی)
 • ne – نه, نفی
 • ili – ایشان، این‌ها، آن‌ها
 • labori – کار کردن
 • hotelo – هتل
 • instrui – تدریس کردن, یاد دادن, آموختن
 • ŝi – او (مؤنث)

بیش‌تر

 • ĉu – آیا (شروع کننده جمله)
 • jes – بله
 • kio – چه چیزی, چیزی که
 • kiu – چه کسی, کدام, کسی که, آن که
 • lingvo – زبان (مثل فارسی، اسپرانتو، انگلیسی و غیره)
 • ni – ما
 • nomo – نام
 • respondi – پاسخ دادن
 • seĝo – صندلی